آب نداریم

▪️آب نداریم!

در سایه شوم حکومت های مرکزگرا و سلطه گر در قرن ۲۱ محرومیت در مناطق بلوچ‌نشین بیداد می‌کند و حتی ما از دسترسی به آب آشامیدنی سالم هم محروم هستیم.

بلوچستان چه در قسمت سرحد و سیستان سرزمین رستم دستان بلوچ، و چه در جنوب سال هاست که عطای خوب زندگی کردن را به لقایش بخشیده است.

جای تاسف است که در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی بلوچستان و سیستان به شبکه آبرسانی دسترسی ندارند و هزار و ۲۶۱ روستا به‌صورت سقایی یعنی با تانکر آبرسانی می‌شوند، آن هم با سهمیه هر نفر فقط ۱۵ لیتر در شبانه روز! در کنار این شهرهای دیگر بلوچستان که به کرمان و هرمزگان ضمیمه شدند را نیز بیفزاید که وضعیت مشابهی دارند.

در جدول میانگین سرانه دسترسی به شبکه آب در ایران، بلوچستان و سیستان در انتها قرار گرفته و سرانه میانگین دسترسی به شبکه آب در این استان کمتر از ۷۰ درصد است.

نیمی از جمعیت ۳ میلیون نفری استان روستانشین هستند. با این وجود روستایی‌ترین و بی‌آب‌ترین استان در جغرافیای ایران است و شاخص دسترسی به شبکه آب در روستا‌های بنا به آمار وزارت نیرو کمتر از ۴۶ درصد است.

این وضعیت ما بعد از نود و دو سال شنیدن شعارهای توسعه و پیشرفت توسط غیربومیان سلطه گر است؛ آیا هنوز هم باید به این وضعیت رضایت داد و امید داشت؟

یا کار دیگر باید کرد؟!
ما به این نتیجه رسیده ایم که کار دیگر باید کرد و طرحی نو درانداخت

تاسیس #دولت_بلوچستان در مملکت بلوچستان