آموزش مجازی یا محروم کردن هزاران دانش آموز و دانشجوی بلوچ از تحصیل علم و دانش؟

ویروس کرونا نعمتی برای خامنه ای و سپاه مافیایی است و هر سه  بلای جان میلیونها انسان فلکزده در جغرافیای ایران و منطقه هستند.  

بیشماران مثال در مورد سوءِ استفاده از ویروس کرونا بوسیله حکام فرقه ای در دست هست که نیت بد و ماهیت ضدبشری جنایتکاران حاکم را  افشا می کنند. 

  در بلوچستان اشغالی اوضاع را چنان نابسامان و جنجالی کرده اند که  میلیونها بلوچ از زندگی عادی محروم شده اند.  

آموزش مجازی در بلوچستان در واقع به محروم شدن هزاران دانش آموز و  دانشجوی بلوچ از تحصیل علم منجر شده و به ورشکستگی “آموزش و پرورش”  انجامیده است. 

معلمین، دانشجویان و دنشجویان بلوچ( آنهایی که تلفن موبایل دارند ) شب و روز  در کوه و بیابان و مناطق مرتفع در پی سیگنال اینترنت هستند! 

یقیناً نامیزان بودن اینترنت، خارج از دسترس بودن و در نهایت قطع آن از جمله برنامه های فرقه فاشیستی حاکم و سپاه جهل و جنایت است تا هزاران بلوچ را از تحصیل علم و دانش محروم کنند. 

جوانان مسئول بلوچ، علمای بلوچستان، معلمین، شخصیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی  و کلیه اقشار مردم بلوچ توجه داشته باشند که زمان چاره جویی و پیدا کردن راه حلهای عملی در مورد مدارس ورشکسته بلوچستان فرارسیده است. 

در مقابل سیاستهای ضدبشری  رژیم و لشکر خامنه ای مستقلا به سازماندهی آموزش و پرورش با جدّیت اقدام کنیم. 

اجازه ندهیم تا نوباوگان و دانش آموزان ما که ضعیف ترین قشر جامعه هستند بیش از این قربانی سیاستهای ضدبشری فرقه فاشیستی حاکم و استعمارگران شوند. 

“آموزش و پروش” رژیم در بلوچستان ورشکسته شده و عملا برای محروم کردن نوباوگان ما از تحصیل علم و دانش عمل می کند. 

بیش از این شاهد جنایات فاشیستهای حاکم نباشیم. ما  چاره ای جز این نداریم تا مسئولانه اقدام کنیم و در ابتدا در مورد  سازماندهی هزاران دانش آموز محروم بلوچ جهت پیشبرد سواد آموزی چاره جویی کنیم.

نوشته از  محمد کریم بلوچ