آیا حکومت ولی فقیه دوست بلوچ شیعه مذهب است؟

برخی خصوصاً بلوچهای سنی مذهب بر این باورند که دشمنی حکومت ولی فقیه شیعه با بلوچها بعلت مذهب سنی آنهاست اما با یک بررسی ساده می‌توان متوجه شد که اینطور نیست.

هرچند رژیم جمهوری اسلامی با همه مذاهب و اقلیت ها بخصوص اهل سنت و الجماعه مشکل دارد و هیچگاه اجازه نمیدهد یک سنی مذهب در پست حساسی قرار گیرد، اما ریشه اختلاف با ملت بلوچ مشخصاً مذهب بلوچها نیست.

اگر مذهب سنی را علت اصلی دشمنی حکومت ولی فقیه با بلوچ بدانیم آنوقت وضعیت بسیار بد و بغرنج #بلوچ_شیعه مذهب را چگونه تفسیر میکنیم؟

بلوچهای بشگرد ، قلعه_گنج ، زهکلوت ، نرماشیر ، کل رودبار زمین و غرب مملکت بلوچستان که عمدتا شیعه مذهب هستند و در تقسیمات تحمیلی به کرمان و هرمزگان افزوده شدند همگی در اوج فقر و #محرومیت و بیکاری زندگی میکنند، در برخی مناطق چنان وضعیت زندگیشان در کپرها با پرچمهای مذهبی، رقت انگیز است که بی امان اشک انسان جاری می شود.

حقیقت این است بلوچ بودن مشکل اصلی غیربومیان است و نه مذهب او؛ کلیه مناطق بلوچستان غنی از ذخایر و معادن مختلف می‌باشد و وجود بلوچ مانعی برای چپاول و غارت این منابع توسط استعمارگران دیده می شود.

حذف بلوچ و فارسی سازی منطقه برنامه اصلی حکومت در کنار ترویج گری مذهبی است، درواقع ترویج گری مذهبی رژیم با اهداف سیاسی و یک برنامه فریب برای یافتن افراد هم‌پیمان با ولی فقیه است و بس.

بلوچ چه شیعه باشد و چه سنی در نهایت خطری برای رژیم و نوعی تضاد با سیاست های فارسی سازانه رژیم محسوب می شود لذا تضعیف‌ و حذف بلوچ در اولویت برنامه های استعمارگران در دوره شاه و شیخ بوده است.

ملت بلوچ بعد از نود و اندی سال تجربه استعمار غیربومیان اکنون باید به این احساس و بیداری سیاسی رسیده باشد که بدون توجه به مذهب و طائفه تنها بر فاکتور بلوچ بودن متحد شده و برای رسیدن به حق حاکمیت ملی و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان مبارزه کند.

طرح حزب بلوچستان راجی تپاکی برای اداره آینده بلوچستان واضح و شفاف است، دولت ها نباید در امورات مذهبی مردم دخالت کنند و برایشان فشارهای نامتعارف ایجاد کنند و مردم هر منطقه می‌توانند طبق شرایط منطقه قوانین خاصی داشته باشند.

در بلوچستان آینده هیچ کس براساس مذهب یا نام طایفه و قوم خود برتری نخواهد داشت و #شایسته_سالاری و وفادار بودن به منافع ملی بلوچ شرط بکارگیری در دولت ملی بلوچستان خواهد بود.