اجازه ندهیم گروگان گیری به سنت رژیم تبدیل شود!

رژیم جمهوری اسلامی در یکی از آخرین نمونه های گروگان گیری، زنی به نام «رحیمه کرد تمینی» را علیرغم داشتن نوزاد شیرخوار به اسارت گرفته و زندانی کرده است تا همسرش باز گردد.

همسر این بانوی محترم، «امیر حمزه رئیسی» از مخالفان مسلح نظام و اعضای سابق گروه مسلح انصار الفرقان است که رژیم به طور مشخص از او خواسته که اخذ «تامین» کرده و به کشور بازگردد و فعالیت های مسلحانه خود را کنار بگذارد و همچنین موقعیت دیگر نیروهای مخالفی که میشناسد را نیز برای حکومت افشا کند، اما نامبرده تسلیم  رژیم نشده است.

شورای مرکزی حزب «بلوچستان راجی تپاکی» ربودن  و حبس این بانوی محترمه توسط دستگاه اطلاعاتی را که با هدف باز گردادن اجباری همسرش است را مصداق بارز گروگانگیری و آدم ربایی دولتی میداند و با  علم به اینکه این گونه موارد تاکنون بارها از سوی دستگاه های اطلاعاتی در بلوچستان تکرار شده اند ، از تبدیل شدن آن به یک سنت ننگین هشدار میدهد. 

حزب راجی تپاکی ضمن محکوم کردن  گروگان گیری افراد مدنی را که در جنگ بین حکومت و گروه های مسلح هیچ گونه نقشی  ندارند از ملت بلوچ میخواهد نسبت به این موضوع اعتراض کنند.

تلاش کنیم  با فشار آوردن بر دستگاه های مربوطه زمینه آزادی این بانوی محترمه ربوده شده که با سنگدلی تمام از نوزاد خوردسالش جدا شده است  فراهم شود.

شورای مرکزی بلوچستان راجی تپاکی