ارزش آزادی!

آزادی بزرگترین نعمت خدادادی است کہ ھم کلید پیشرفت و تلاش است ، ھم رمز پویایی ، خوشبختی و سعادت نسل ھای بیشمار یک ملت ۔

عربها در سایہ آزادی است کہ توانستند ، ممالک خود را بہ بہشت خوشبختی ھا مبدل نمایند کہ در آن از فقر ، سوختبری ، عدم آموزش بزبان مادری ، نبود آب آشامیدن ، سایہ کشتار و نابودی اماکن و شہرھایشان و غصب زمین ھایشان ، نابودی اماکن عبادی انہا خبری نیست ۔

ملت بلوچ اما در سایہ استعمار ، از بہرہ برداری از منابعش بی بہرہ ، نامش دزد و اشرار ، زبان و مذھبش حتی در سرزمین آبا و اجدادی خودش قدغن ، اسامی خیابانہا و گذرگاھہایش ھمہ بنام جانیان ملتش نامگذاری شدہ اند ، عبادتگاھہایش ، اماکن و زیستگاھہایش را ویران و زمینہایش را غصب ، معادنش را چپاول ، مزارع و نخلستانہایش را بہ آتش می کشند ،دارایی اش اعم از محصولات باغ ھا و زمین ھا یش ، یا دامہا و دارایی اش قاچاق نامیدہ میشوند و تلاشش برای زندہ ماندن و  سوختبری اش ،ابزار قتلش ، کودکانش بدون امکان تحصیل و آیندہ ، مادرانش در فراق جوانان اعدام یا تیرباران یا زندہ در آتش سوختہ خود خون گریہ نمودہ ، دھہا ھزار یتیم کہ آرزوھای نا شکفتہ آنہا با اعدام پدرانشان بہ خاکستر مبدل شدہ ، دھہا ھزار بانوی جوان بیوہ ای کہ سرپرست خانوادہ و شوھرش اعدام  شدہ ، اکثر یا نیمی از مردمانش فاقد شناسنامہ ، آب ھایش در پشت سدھا ذخیرہ و امکان استفادہ از آن حتی برای شرب و خوردن را نداشتن ، کودکان و مردمش ، تشنہ ، گرسنہ و تشنہ لب و  بدون امکانات بہداشتی و دارویی بہ سر بردن ، ترس و اضطراب ھمیشگی گریبانگیر ھمہ است ، چون حکمرانان سرزمینش نامردمانی از اشغالگران جنایتکار و غارتگر بی فرھنگ و بی عاطفہ اند ۔

راہ رھایی ھمانا کسب حاکمیت ملی ملت بلوچ بر سرزمین اجدادی اش و ھشر ھمگانی برای آبادی سرزمین مادری خویش است ۔

ملتی شایستہ بہروزی است کہ برای حاکمیت ملی اش کوشا باشد !

کریم بلوچ