استعمارگران با شدت هرچه تمام به غارت منابع ملی و معادن بلوچستان مشغول هستند

از غارت طلای سیاه جنگل و مس کوه لار گرفته تا تخلیه دریای بلوچستان از آبزیان و فروش خاک کشاورزی دشتیاری!

استعمارگران با شدت هرچه تمام به غارت منابع ملی و معادن بلوچستان مشغول هستند.
انگار وقت کم دارند و با بیرحمی تمام بجان و مال ما افتاده اند و در این چپاول بیسابقه پای غارتگران چینی و روس ها را نیز به خاک بلوچستان باز کرده اند.

مردم قهرمان بلوچ و جوانان بیدار بلوچستان!

برای دفاع از سرزمین اجدادی خویش و حق حیات، برای بیرون راندن استعمارگران و پاسداری از سرمایه ملی و خاک بلوچستان باید بپاخاست.
با پیشبرد مبارزات سازمان یافته ملی برای استقرار حاکمیت ملی در بلوچستان به پیش رویم.

بلوچستان متعلق به ملت بلوچ و نسلهای آینده بلوچ است، غارت سرمایه های ملی بلوچستان مت جمله طلای سرجنگل، ماهی و مروارید دریای بلوچستان، خاک کشاورزی دشتیاری بوسیله استعمارگران فارس، چینی ها، روسها و بیگانگان نقض موازین و قوانین بین‌المللی و همچنین سرقت آشکار محسوب می شود‌.

دست استعمارگران را از سفره بلوچ باید کوتاه کنیم و فریاد برآوریم که
احیای حاکمیت ملی در مملکت بلوچستان آرمان جمعی میلیونها بلوچ است.

پیش بسوی احیای حاکمیت ملی

دیدگاهتان را بنویسید