اصول کلی مقاومت مردمی

مقاومت و مبارزه مردمی یکی از راهکارهای رسیدن به حقوق جزیی و کلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد و یا یک جامعه است.

تاریخ ، قدرت عظیم اینگونه جنبشها و پیروزی آنها را بیاد دارد.

جنبش سیاهان برای داشتن حقوق مساوی، جنبش دهقانان متحد در امریکا، جنبش کارگران امریکا که باعث شد “سازمان جهانی کارگران” شکل بگیرد، جنبش مردم فلیپین برعلیه دیکتاتوری فردیناند مارکوس، جنبش مردم شیلی بر علیه دیکتاتور بی رحم پینوشه، جنبش مردم لهستان بر علیه استعمار شوروی، جنبش های مردمی چک اسلواکی، آلمان شرقی، لیتوانی، صربستان، گرجستان، هند که نهایت منجر به پیروزی مردم شد نمونه هایی از جنبش های رهایی بخش هستند در کنار آنها نیز جنبش های مردمی ترکیبی از مبارزات مدنی و مسلحانه بودند عموما زمانی تنها مبارزه مدنی جواب میدهد که رژیم حاکم از جنس مردم باشد اما اگر رژیم استعماری باشد مبارزات مسلحانه نیز جواب داده است.

در روش مبارزاتی مدنی، مردم نارضایتی خود را ازعملکردهای غیرعاقلانه ، ناعادلانه و غیراخلاقی بودن عملکرد، رفتار و قوانین یک حکومت اعلام میکنند و آگاهانه اقدام به قانون شکنی و یا عدم همکاری با حکومت میکنند در مبارزه مردمی رهایی بخش هر دو تاکتیک را به کار می گیرند.

▪️اصول پایه در مقاومت مردمی

آگاه کردن و جلب توجه مردم کشور و جهان نسبت به ترور، شکنجه، نسل کشی ، خشونت و بی عدالتیها و ظلم هایی از طرف حکومت اعمال میشود و بیان خواسته ها و مقاصد.
اطلاع رسانی نقش بسیار مهمی در پیروزی جنبش دارد. سایت ها و منابع خبری جنبش ها درفضای مجازی دراین زمان این امکان را بوجود آورده اند که با وجود محدویت رسانه های داخلی و کنترل بر اخبار آنها ازطرف حکومت، اطلاع رسانی به مردم واضح تر و سریعتر انجام گیرد. و این مهمترین کار برای شروع یک مبارزه و مقاومت مدنی و رسیدن به پیروزی است.

ایجاد تشکیلات و کمپین های مبارزاتی
بوجود آوردن تشکیلات و سازمان با هدف ایجاد اتحاد و همدلی در بین مردم و برنامه ریزی دقیق و همسو و متحد کردن نیروهای مردمی، برای رسیدن به هدف امری لازمی است. اخلاص در عمل، همت، داشتن سواد سیاسی و اعتقاد به پیروزی ازصفاتی هستند که موسسان یک تشکیلات باید آن متصف باشند. پس ازتشکیل هسته اول تشکیلات باید به جذب نیروهای توانمند و مستعد اقدام کند.

در صورت نداشتن استعداد برای ایجاد یک گروه مبارزاتی و مدیریت آن لازم است که افراد به گروههای موجود ملحق شوند و توان و صلاحیتهای خود را در اختیار تشکیلات مقاومتی قرار دهند تا با همراهی وهمفکری رسیدن به اهداف مشترک تسهیل شود.
هیچ حکومتی را توان مقابله با مردم نیست بشرطیکه مردم اتحاد و هماهنگی لازم را داشته باشند. زیرا ملت و مردم همانندریشه درخت و دولت تنه و شاخه های آنست و حیات درخت بستگی به ریشه آن دارد.
اتحاد، برنامه ریزی و انضباط اموری هستند که پیروزی جنبش را رقم میزنند.

عملی کردن مقاومت و مبارزه

پس از اطلاع از حقوق قانونی و مدنی خود ، قدم برداشتن برای گرفتن حق و همراهی با جنبش های مدنی اقدام بعدی برای رسیدن به پیروزی است.
تحت فشار قرار دادن حاکمیت و مستاصل کردن آن به ذرایع مختلف تا جایی که مجبور به توقف اعمالش و قبول خواسته های مردم شود ازقدمهای دیگر این روش است. این فشار با نافرمانی مدنی، اعتصابات، تجمع و تحصن صورت میگیرد.

هرگاه این روش مبارزاتی رنگ ملی بخود بگیرد و جنبش فراگیر شود و مردم به طور همگامی مساله ملی و منافع همگانی را در نظر بگیرند و از همه اقشار و طبقات با آن شریک و همراه شوند پیروزی یقینی و قطعی خواهد شد.
این حرکت بزرگ که امروز در بلوچستان برای ساقط کردن نظام دیکتاتوری آخوندی استعماری و رسیدن به یک جامعه مدنی با توجه به حقوق همه اقوام و اقلیتها با ایجاد دولت ملی بلوچستان شروع شده روزی به ثمر خواهد نشست وتاریخ از آن یاد خواهد کرد.

برای بلوچستان تا پیروزی ✍ملک محمد اعظم بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید