اعدام معترضان محکوم است

اعدام و کشتار جوانان شجاع ملل در بند ایران، بجرم حق طلبی و عدالتخواھی ، ھمبستگی با اقشار تحت ستم و ظلم ستیزی بی محابا ادامه دارد.
در جدیدترین موارد حکم اعدام ۵ جوان لر از معترضان آبان ماه صادر و یک نفر دیگر به نام مصطفی صالحی نیز اعدام گردید.

ما اعدامہای حکومت ایران را نقض کلیه قوانین حقوق بشری و دانستہ و شدیدا محکوم میکنیم و خواھان لغو اعدام دیگر زندانیان در بند هستیم.

این اعدام ها در حالی انجام شدند که بیش از ١١ میلیون بار مردم درخواست #اعدام_نکنید را فریاد زدند. بدین معناست که گروه فاسد حاکم بر ایران از انسانیت بویی نبردہ اند و تنہا راہ رھایی همگان بزیر کشیدن آنان از اریکه قدرت است تا مردم بتوانند به خواست‌های انسانی خود که ھمانا حاکمیت مردم بر مردم است ، جامه عمل بپوشانند.

میبایست یکصدا بر احکام ضد انسانی بیدادگاھهای نظام بایستیم و مانع قتل محکومین به اعدام شویم.

کشتار و اعدام جوانان لرستانات، آزربایجان جنوبی، کاسپین، کوردستان، بلوچستان، الاحواز ، ترکمن صحرا و فارس زمانی متوقف خواهد شد که دیکتاتوری علی خامنه ای و حاکمیت باندهای تروریستی سپاه بدست توانای دهها میلیون انسان تحت ستم سرنگون شود.

دیدگاهتان را بنویسید