اگر هیتلر ایرانی بود

▪اگر هیتلر ایرانی بود؟( ✍محمد اعظم بلوچ)

هیتلر که انسانی خونریز و فاشیست بود خود را از نژاد برتر و لایق حکومت بر دیگران میدانست، بهمین خاطر به کشورهای زیادی حمله و سرزمین های بسیاری را اشغال کرد.

اما جامعه #آلمان امروز، هیتلر و عقایدش را لکه ننگی برای خود میدانند و با تعیین ساعت صفر سعی کردند که او را فراموش کرده و پا به دنیای جدیدی بگذارند.

اما در #ایران قصه کاملا متفاوت است، رضاخان #پهلوی که خون هزاران انسان را برای تصرف ممالک شان بر زمین ریخت از نگاه بسیاری بخصوص مدعین روشنفکری یک قهرمان است و ادامه راهش را ضامن ترقی و پیشرفت میدانند.

در طول تاریخ پرشیا همیشه گروهی جنگ را برای به دست گرفتن قدرت آغاز و پس از قتل و غارت های بسیار سلسله ای پادشاهی بنیان گذاشته اند و اگر ملتی این جنایات و خونریزی ها را باعث افتخار بداند باید بر عقل و انسانیت آنها شک کرد.

اگر هیتلر، ایرانی بود، امروز او را نیز مانند رضاخان میرپنج تبدیل به یک اسطوره کرده، صدها کتاب در وصف او می‌نوشتند و از امپراتوری وسیع او و خدماتش میگفتند.

اما مردم آگاه دنیای امروز دیگر از جنایات و اشتباهات گذشتگان خود نه تنها برائت میجویند بلکه سعی میکنند با رعایت حقوق دیگران دنیایی آزاد و آباد بسازند و متاسفانه در جغرافیای ایران مسئله متفاوت و برعکس و جنایات گذشتگان گزینه ای برای فخر فروشی است و جشنهای ۲۵۰۰ساله در زمان پهلوی و … دلیلی بر این است.

تاریخ بر جنایات رضاخان بر ملل بلوچ ، ،تورک ،تورکمن ،لور ،کاسپین و عرب گواه است و اینکه عده ای هنوز فریاد وا رضاخان سردهند و به دنبال بازگرداندن نظام پادشاهی و مرکزگرایی دوباره به هر نوعی باشند دلیلی بر خبث طینت و سلطه گری آنهاست.

این بار و بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی اگر ملل مختلف نتوانند حق #حاکمیت_ملی را بدست آورند و همچنان با زور اسلحه و ارتش به اسارت گرفته شوند دیگر این جغرافیای سیاسی هرگز روی آرامش را بخود نخواهد دید.

بیاید همه از جنایتکاران تبرئه جسته و دنیایی جدید بر مبنای احترام به حقوق بشر و ملتها بسازیم و درهای پیشرفت و توسعه را برای خود و دیگران باز کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید