اینجا بلوچستان است، تیراندازی ماموران علی خامنه‌ای به سمت مردم و کشتن و زخمی کردن آنها مانند آب خوردن است.
سالهاست که در بلوچستان چنین با ما رفتار کرده اند اما دیگر ورق برگشته است و مردم در برابر جنایت و ظلم سکوت نمی‌کنند.
خون شهیدان باعث بیداری ملت و جوانان شده است.


#قیام_بلوچستان تا براندازی رژیم آخوندی و احیای دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان ادامه خواهد داشت