برای سومین بار، مبارزان جاده های پهره را در اعتراض به تحریب مصلا بستند

در شرایط و جو خفقان، مبارزان جنبش سهاب برای سومین بار جاده های مختلف شهر پهره را بستند، اینبار فلکه ارتش!

بستن فلکه ارتش پیامی به نیروهای سرکوبگر نظامی است که ما در مقابل جنایتهای شما سکوت نمیکنیم.