برجنایات این رژیم علیه ملت بلوچ باید پایان داد

هنوز داغ آن سه پسر نوجوان در محرم سال گذشته بردلهای مادرشان سرد نشده که به سوء ظنی داغ مرگ یاسین را بر دل مادرو خواهران وزنش گذاشتند.

آری همه ما یک به یک مبتلا خواهیم شد ،سکوت ماعلیه این همه ظلم مارا به صف جنایات این رژیم می کشاند.
خالداز خانه اش راهی شد به امید دست پر بر گشتن به خانه اما جسد خاکستر شده اش داغ بزرگی بر دل عزیزانش گذاشت.
بیوه یاسین مادر خالد وتمامی کسانی که سوگوارآنهاهستید بدانید غم از دست دادن یاسین که دچار خشم وسوءظن شمریان زمانه وخالدی که تنها برای کسب روزی اش قربانی شد قلب مرا نیز بدرد آورد.

آیا کاری از من بر می آید؟ای کاش تک تک ملت بلوچ این سوال را ازخود می پرسید.
خشم سرتا سر وجودم را فرا میگیرد اما یک لحظه سجاده پهن کردم ونیمه این شب های محرم وعاشورا خالق هستی را فریاد زدم وگفتم مردم مرا ملت بلوچ را بیدار کن تا کی سکوت تاکی فلاکت تاکی نظاره گر این همه جنایت،برای عالمان سرزمینم که ظلم این حکومت آنهارا به سکوت واداشته برای همراهی شان در این مبارزه دعا کردم.
بله دعا کمترین کاری هست که می توان انجام داد.

مردم سرزمین من به هوش باشید که نفربعدی یکی از عزیزان من وتوست این رژیم تشنه خون بلوچ است چون بلوچ وبلوچستان چیزی داشته ودارد ارزشمند که خود پی به ارزش واقعی آن نبرده است.

ساده وبی تفاوت نباشیم ازاین همه خونها وجان هایی که به هر دلیلی ربط دارد به خودکامگی این رژیم سهل انگار نباشیم
بیایید به این سخن جامعه عمل بپوشانیم که مرگ با عزت بهتراست از زندگی باذلت وطن ما بلوچستان به رهایی از چنگال استعمار جان دوباره می گیرد بیایید برای آینده فرزندانمان قدمی برداریم انتخاب با شماست هموطن بلوچستانی من.

✍روچین بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید