بر دانش آموزان بلوچ چه می گذرد؟ (۱۰)

اهمیت تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی

دراین بخش از نوشتار به اهمیـت تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر یادگیری و تحقـق اهداف آموزشی خواهم پرداخـت۰

درکشورهای متمدن با سیستم آموزشی مترقی استانداردی مشخص و مشترک برای تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی   وجود دارد۰ تجهیزات لازم برای یک مدرسه استاندارد با کلاسهای درسِ مناسب بعنوان محل تدریس و یادگیری  بدین قرار هستند:
*تجهیزات آموزشی مدرسه شامل مبلمان کلاس تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دفتری وتجهیزات سالن کنفرانس و گردهمایی۰

قابل ذکر است که کلیه مـدارس در سراسر یک کشـور پیشرفته از تجهیـزات نام بردهٔ فوق برخوردار هستنـد۰ بطور مثال اگر اتاقی در یک مدرسه فاقد تجهیزات آموزشی باشد به آن  اتاق « کلاس درس »  گفته نمی شود۰ کلاس درس به اتاقی گفته می شود که چهاردیوار، یک سقف، در و پنجره، نور مناسب و سیستم تهویه  داشته باشد۰

علاوه بر این میز و صندلی استاندارد به تعداد دانش آموزانِ کلاس، میزکار و صندلی برای معلم  و تخته (سیاه، سفید یا سبز) از جمله تجهیزات لازم در یک کلاس درس هستند۰ 

از آنجائیکه هر مدرسـه یک دفتر و کادراداری نیز دارد باید به مبلمانِ استانداردیزه شدهٔ دفتری از قبیل میزکار، صندلی مخصوص و کمد مجهـز باشد۰ مدارس استاندارد از سالن گردهمایی با تجهیزات لازم نیزبرخوردار هستند۰  در «سیستم آموزشی»  تبعیض آمیزِ ایران این فاکتورمهم و تاثیرگذار نیزبر اساس بی عدالتیِ مطلق و تبعیض سیستماتیک استوارشده است۰ درمناطق فارس نشین مدرسه ای یا کلاس درسی بدون تجهیزات آموزشی  وجود ندارد۰ آیا تا بحال خوانده یا شنیده اید که دانش آموزان فارس در طهران، اصفهان، مشهد، یزد، کرمان و شهرشیراز بدون میز وصندلی بر روی  کف اتاق   بنشینند؟
آن هم هر روز ودر طول تمام سال تحصیلی؟

تجهیزات آموزشی لازم در شهرهای نام برده و دیگر مناطق فارس نشین به وفور توزیع می شود در حالیکه هزاران دانش آموز بلوچ در مدارس تخریبی، کپر ی و « زیر و درختی » برزمین نشسته جای کتاب و کاغـذ روی زانوان  کوچک شان است۰ بدلیل برخورد تبعیض آمیزِ وزارت «آموزش و پرورش » استعمارگران دربلوچستـان اشغالی تجهیزات آموزشی ولوازم کمک آموزشی به نفع دانش آموزان فارس کانالیزه شده انـد۰

 دانش آموزان و نوباوگان بلـوچ با برنامه هایِ اداره «آموزش و پرورش »  محروم نگه داشته می شونـد تا دانش آموزان فارس زبان با برخورداری از تجهیزات آموزشی مـدرن و لوازم کمک آموزشی بدون هیچ گونه کمبودی مشغـول به تحصیل باشنـد۰

با ذکر « مدارس هوشمنـد» در ادامه این نوشتار و گسترش آنان فقط در مناطق و شهرهای فارس نشین سعی می کنم تا نامحدود بودن تبعیض و بیعدالتیِ مطلق در سیستم عقب مانده آموزشی ایران بیشتر روشنگری شود ۰

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید