بر دانش آموزان بلوچ چه می گذرد؟ (۸)

۴- اهمیت برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی درکشورهای باثبات و پیشرفته با سیستم آموزشی مترقی از اهمیت خاصی برخوردار است۰  برنامه ریزانِ متخصص وبا تجربه بعنوان بخشی از وزارت آموزش و پرورش استراتژی و اهداف آموزشی را با رعایت «قانون آموزش و پرورش»  تعیین می کنند۰ 

برنامه های آموزشی با اهداف دست یافتنی و زمان بندی مشخص که از طریق وزارت آموزش وپرورش منتشر شده در دسترس همگان من جمله دانش آموزان،  والدین، معلمین، مشاورین و مدیران مدارس قرار می گیرند۰

بطور مثال یکی از اهداف اولیه در برنامه آموزشی کلاس اول دبستان در کشورهای متمدن که بدون تبعیض زبانی و ملی هستند فراگیری حروف الفبا به زبان مادریِ نوآموز است۰ 
معلم کلاس وظیفه دارد تا با بکارگیری روشهایِ پویایِ پداگوژیکی برای تحقق این هدف مهم تلاش کند۰

برای آنکه نوآموزان ابتدا خواندن و نوشتنِ حروف را بیاموزند معلم کلاس باید برنامه ریزی درسی داشته باشد۰ برنامه ای زمان بندی شده و منظم  که در برگیرنده  فعالیتهای آموزشی، موضوعات درس و تکالیف مربوطه باشد۰ 

محتوای برنامه درسی  و زمان بندی آن باید متناسب با پایه تحصیلی و قابلیتهای ذهنی نوآموزان باشد تا اهداف آموزشی تحقق یابند و در پایان سال تحصیلی میزان سواد و پیشرفت درسی نوآموزان قابل سنجش و ارزیابی باشد۰

برنامه‌ریزی آموزشی در یک سیستـم آموزشی پویا و مترقی در برگیرنده طرح ریزی و برنامه ریزی نیروهای انسانی نیز هست که از نظر زمانبندی کوتاه مدت و بلند مدت هستند۰ طرحهایی که با اجرایشان اهداف آموزشی تحقـق می یابنـد۰
برنامه ریزی آموزشی نیاز به مدیریتِ متخصصانی دارد  که از نیاز دانش آموزان به یادگیری، فضای آموزشی، اهداف آموزشی و شرایط زندگی آنان اطلاعات درست داشته باشند۰

برنامه ریزی آموزشی در جغرافیای ایران

این فاکتور مهم در کشور عقب مانده ایران در انحصار یک گروه خاص از «طراحان و برنامه ریزان» تنگ نظرِ فارس در وزارت آموزش و پرورش رژیم است که کلیه اعضای آن در تهران مستقـر هستند۰ 
اعضای این گروه وابسته به فرقه مذهبی حاکم و زبان مادری همگی فارسی است۰ همین گروه  دربکار گماشتن اعضـای
« سازمان پژوهشی» وزارتخانه آموزش و پرورش نقش مستقیم دارند۰

«طراحان و برنامه ریزان» فارس و برنامه های آموزشی آنان پیشرفت علمی و پرورش دانش آموزانِ فارس را به مراتب بیشتر ازدانش آموزان بلوچ، کورد، عرب، تورکمن و تورک آزری در نظر دارند۰ بنابراین تبعیض زبانی و فرهنگی در تار و پود برنامه ها و اهداف آموزشی وزارت آموزش و پرورش ایران تنیده شده است۰

برنامه ریزی آموزشی در سیستم عقب مانده آموزشی ایران معمولا با برنامه ریزی درسی اشتباه گرفته می شود و حتی بسیاری ازمعلمین نیز درک درست و شفافی از برنامه آموزشی و برنامه درسی ندارند۰ این دسته از معلمین فهرست دروس، رده بندی موضوعات، برنامه هفتگی، تکالیف درسی برای تعطیلات و برنامه درسی را با برنامه آموزشی یکی می دانند۰ 

علاوه بر بیسوادیِ معلمینِ وابسته به فرقه حاکم عدم پی گیری پروسه تحصیلی دانش آموزان بلوچ، تبعیض آمیز بودن برنامه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مجبور کردن دانش اموزان بلوچ به ترک تحصیل وضعیت آموزشی در بلوچستان اشغالی به نفع استعمارگران فارس سمت و سو داده می شود.
“اهداف آموزشی” استعمارگران گجر در بلوچستان بر سیاست ضدبشری آسیمیلاسیون و هویت زدایی استوار است که مغایر با معیارهای مثبت آموزشی و در تضاد با پداگوژی مترقی هستند.

ادامه دارد..

دیدگاهتان را بنویسید