بعد از اعتراضات چه کنیم؟

برای حق سوختبران و شهدایمان «گام اول» ما: تجمع در مقابل فرمانداری بود.

گام دوم ما: اعتصاب و اعتراض خاموش به کشتار سوختبران بود.

گام سوم ما: تاکتیک آب و آتش (تجمع و گریز) بود که نیروهای سرکوبگر را از شهر سراوان و زاهدان پراکنده کرده و تظاهرات را بسط دهیم.

گام چهارم ما: شروع تحریم سپاه پاسداران است. که با قدرت ادامه می یابد

اما گام پنجم بعد از هر واقعه ای اینچنینی، افشاگری اسامی قربانیان از جمله شهدا، زخمی شدگان، و بازداشت شدگان به نهادهای حقوق بشری و رسانه هاست. 

خبرگزاری های معتمدی چون رصد بلوچستان و سازمان حقوق بشری کمپین فعالین بلوچ میتوانند با انتشار گزارشها صدای مظلومان را به جامعه بین الملل برسانند تا از خطر شکنجه در آمان باشند.