بهمن بلوچ بامری مردانه در برابر نیروهای خامنه ای ایستاد

در ۴ آبان ماه ۱۴۰۰، نیروهای نظامی دیکتاتور علی خامنه ای به دلگان یورش برده، ”بهمن بلوچ بامری“ را محاصره کرده و قصد به شهادت رساندن این مزار بلوچ را داشتند.

”بهمن بلوچ بامری“ با رشادت و دلیری خود در برابر نیروهای نظامی خامنه ای تسلیم نشد و مردانه در برابر آنها ایستاد.

این مزار دلیر بلوچ در حالی که در محاصره نیروهای خامنه ای بود بسیاری از آنها را با حداقل امکانات مورد هدف قرار داد.

نیروهای خامنه ای با تجهیزات پیشرفته قصد به شهادت رساندن وی را داشتند؛ اما در برابر شهامت این مزار بلوچ هاج و واج ماندند.

مزار ”بهمن بلوچ بامری“ با وجود اتمام فشنگ ها تسلیم نشد و تا آخرین نفس در برابر مزدوران خامنه ای جنگید و پس از آن شربت شهادت را نوشید.

بله! مزاران بلوچ در طول تاریخ بلوچستان هرگز در برابر استعمارگران تسلیم نشدند بلکه با روحیه مبارزاتی و جنگاوری خود دشمن را به زانو درآورده و شربت شهادت را نوشیده اند.

یاد و خاطره مزاران بلوچ گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید