تسخیر پاسگاه سپاه در کورین و فرار تفنگچیان خامنه ای از منطقه سرجنگل!

جوانان بلوچ بخاطر کشته شدن تعدادی از جوانان سوختبر منطقه، این بار با اراده ای قوی و تفنگچیان خامنه ای را از سرجنگل فراری دادند. 

پاسگاه استعمارگران سپاه بدست جوانان بلوچ تسخیر شد. 

دیدگاهتان را بنویسید