جوانان مبارز بلوچستان با چه هدفی مبارزه میکنند؟

جوانان مبارز بلوچستان برای چه هدفی مبارزه می‌کنند؟

سهاب در سال ۹۶ بصورت رسمی وارد عرصه مبارزات در مملکت بلوچستان شد.
گرچه مبارزات حق طلبانه ملت بلوچ به شیوه های مختلف قبلا شروع شده بود اما سهاب با تاثیر گذاری بر جامعه بلوچستان و بیدارگری توانست در زمان اندکی جمع کثیری از اقشار مختلف را جذب و با خود همراه کند.

برخی از گروه های مبارز، قلم سهاب و نماد بلوچستان(مشت سهابی) را به سخره گرفتند که با بلند کردن یک انگشت و مشت کردن دست و چند پیام مبارزاتی چه خواهد شد؟

به آنان گفتیم که همان خدایی که تو آن را میپرستی به قلم سوگند یاد کرده و برای فهمیدن قدرت آن همین کافی است و نماد بلوچستان راهی آسان بدون گفتن حتی کلمه‌ای برای انتقال پیام بزرگ به دشمنان بلوچستان است.

جوانان این رموز و قدرت مبارزه را فهمیده و همراهی با سهاب را در راه مبارزه انتخاب کردند و امروز از نقاط مختلف مملکت بلوچستان مردم با این جنبش برای گرفتن حق خود همراه شده اند.

و اکنون با تأسیس حزب راجی تپاکی و فعالیت در دو حوزه داخلی و خارجی امیدها را برای تشکیل دولت بلوچستان در مملکت بلوچستان بیشتر کرده است.

برای رسیدن به اهداف مشخص( براندازی و وتواجهی) نیازمند اتحاد و انسجام بیشتر هستیم.

قبل از سقوط رژیم آخوندی باید به چنان قدرتی دست پیدا کنیم که پانفارسیست ها جرات نگاه کردن به بلوچستان را نداشته باشند و این ممکن خواهد شد با همراهی همه مردم با مبارزان و اتحاد اپوزیسیون بلوچ و داشتن برنامه های مناسب و بررسی شده تا از تکرار تاریخ علیه ملت بلوچ و تدوام سلطه گری جلوگیری کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید