حمایت از بیانیه مشترک احزاب سیاسی بلوچ

اتحاد رمز پیروزی است، اختلاف در نظر و روش کار امری طبیعی است اما صلح و اتحاد برای منافع ملی نشان از شعور سیاسی و بلوغ فکری است.

امیدواریم برای دفاع از حقوق ملت همه احزاب سیاسی و سازمان های مبارز بلوچ بتوانند با هم همکاری های لازم را داشته باشند.

اکنون زمان آن است که به خاطر منافع ملی بلوچ از منافع فردی، قومی و حزبی خود گذاشته و در کنار همه برای ساختن آینده ملت بلوچ مبارزه کنیم.

به یقین دشمن درپی ایجاد تفرقه و اختلاف خواهد بود اما بیداری و هوشیاری ما مانع از آن خواهد شد