خیانت جمهوری اسلامی به ملت بلوچ!

رژیم آخوندی خشک شدن دریاچه و تالاب هامون در سیستان زمین مملکت بلوچستان را عملکردهای دولت افغانستان میداند که  مسیر طبیعی آب به هامون را بسته و حق آبه را نمیدهد؛ میگوییم که آن یک کشور دیگر است و رژیم آخوندی توانایی مقابله را ندارد اما جازموریان چرا؟

تالاب_جازموریان که در جغرافیای ایران قرار دارد چرا حق آبه به جازموریان تخصیص داده نمیشود؟

آیا پیشرفت صنایع شمال #کرمان و مناطق فارس نشین بر زندگی بلوچهای ساکن جنوب ارجحیت دارد؟

آیا جز این است که رژیم بلوچ ستیز آخوندی در پی از بین بردن زندگی میلیونها بلوچ است؟

همه چیزمان را گرفتند، نه کاری هست نه کارخانه ای!

نگذاشتند تا فرزندانمان درس بخوانند، بیسوادی و فقر را برما تحمیل کردند اکنون آب را هم میخواهند بگیرند؟

ای بلوچ! 

بدان که سکوت دوای درد ما نیست، حق را نمیدهند تا نگیری

پس برای گرفتن حقت بلند شو