اساسنامه

سازمان هماهنگی اعتراضات بلوچستان (سهاب)

فصل یکم : کلیات

ماده 1: تعریف

نام این سازمان عبارت است از “سازمان هماهنگی اعتراضات بلوچستان” که در این اساسنامه از کلمه اختصاری  “سهاب” استفاده می شود. 

ماده 2: ماهیت

سهاب جنبشی مردمی است که  برای آموزش، هماهنگی و سازماندهی اعتراضات “حق طلبانه” ملت بلوچ و بالابردن قدرت مردم در برابر دستگاه های سرکوبگر حکومت و همچنین به منظور تقویت هویت ملی، اتحاد سیاسی، کسب حاکمیت ملی و براندازی رژیم “جمهوری اسلامی” فعالیت می کند.

ماده 3: هیئت موسس

سازمان سهاب در تاریخ 2018.1.1. (همزمان با اعتراضات دی ماه 1396) تاسیس و فعالیت های خود را آغاز نموده واین اساسنامه در تاریخ 2019.9.15 در سه فصل و سیزده ماده  توسط هیئت موسس تکمیل و تصویب شد.

فصل دوم : چشم انداز و برنامه ها

ماده 4: اهداف کلان

بازپسگیری حق “حاکمیت ملی” بلوچ در اقلیم بلوچستان (رجوع به ماده 5) هدف بنیادین و بلند مدت سهاب است که بدین منظور “براندازی رژیم جمهوری اسلامی” جزو اهداف عمده است.

سهاب معتقد است که راه توسعه بلوچستان از “حاکمیت ملی بلوچ در سرزمین بلوچستان” می گذرد و ریشه اصلی فقر، تبعیض و کشتار در بلوچستان به سلطه غیر بومی ها در بلوچستان بر می گردد و تا زمانی که ملت بلوچ اداره سیاسی، اقتصادی و امنیتی بلوچستان را به دست نگیرد هر حکومت مرکزگرای دیگری نیز با نام دمکراسی تشکیل شود این تبعیض و ستم ها به اشکال مختلف ادامه خواهند یافت.

ماده 5: حاکمیت ملی 

حاکمیت ملی واژه ای است مرکب از “حاکمیت” و “ملی” بدین معنا که ملت بلوچ بر اساس حق تعيين سرنوشت در سرزمین خود اعمال اقتدار کرده و در مورد اداره بلوچستان قانون گذاری نماید وآن را به مرحله اجرا در آورد. 

ماده 6: استراتژی سهاب

نقش اصلی سهاب شکل دهی جنبشی ملی در اقلیم بلوچستان ، ایجاد هماهنگی و اتحاد بین نیروهای بلوچ است.

سهاب تعیین نوع حاکمیت ملی را حق مردم می داند تا در یک رفراندوم آزاد در بلوچستان با نظارت نهادهای بین المللی مشخص نمایند.

در این میان سهاب چهار اصل را به عنوان استراتژی اساسی در مورد حکومت آینده تبلیغ، تقویت و حمایت می کند: 

 1. حق تعیین سرنوشت 
 2. حق  حاکمیت ملی بلوچ در سرزمین بلوچستان
 3.   حکومتی جمهوری دمکرات سکولار 
 4. اعلامیه جهانی حقوق بشر 

ماده 7: اهداف اولیه

 • شکل دهی جنبش فراگیرملی در بین ملت بلوچ 
 • نهادینه کردن حق حاکمیت ملی (وت واجهی)
 • سازماندهی و پشتیبانی اعتراضات مردمی 
 • نهادینه کردن مطالبات ملی
 • تقویت رواداری دینی، آزادی مذهبی و عقیدتی
 • تقویت انگیزه مبارزاتی و کنشگری در بین مردم
 • تقویت اتحاد  و انسجام در بین ملت بلوچ
 • افشای تبعیض و سرکوب موجود در بلوچستان 

ماده 8: محدوده فعالیت 

محدوده جغرافیایی فعالیت سهاب “اقلیم بلوچستان” است.

اقلیم بلوچستان شامل استان بلوچستان و سیستان و مناطق تجزیه و الحاق شده به کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی است یعنی 5 منطقه عمده: مکران زمین، سرحد زمین، گیاوان زمین، سیستان زمین و رودبار زمین.

فصل سوم:  تشکیلات درونی

ماده 9: مراتب سازمانی

 1. مجمع عمومی

2.  دفتر سیاسی

A. —   مشاوران

B. —   دفتر امور مالی

3. دفتر اجرایی

A. —   دفتر ساماندهی منابع انسانی 

B. —   دفتر پژوهش، آموزش 

C. —   دفتر تبلیغات و رسانه

ماده 10: توضیح مراتب سازمان

بند1: مجمع عمومی

 • مجمع عمومی بالا ترین مرجع تصمیم گیری سهاب است.
 • مجمع عمومی با گردهمایی دو سوم اعضا رسمیت می یابد.
 • مجمع عمومی در حالت عادی دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد. 
 • مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می شود. 

بند2: وظایف مجمع عمومی

1- انتخاب اعضای دفتر سیاسی تا برگزاری مجمع عمومی بعدی 

2- تعیین رئیس دفتر سیاسی و قبول استعفا یا عزل اعضای دفتر سیاسی

3- تغییر در اساسنامه سازمان با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی

4- تعیین خط مشی کلی تا مجمع عمومی  بعدی

ماده11:  دفتر سیاسی

بند1: دفتر سیاسی بالاترین مرجع سازمان در بین دو مجمع عمومی است. اعضای دفتر سیاسی در مجمع عمومی انتخاب می شوند. این دفتر از 15 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل تشکیل می شود. مدیر دفتر سیاسی از بین اعضای شورای مرکزی معاونی برای خود منصوب می کند.

بند2:  وظایف دفتر سیاسی

 1. تعیین سخنگوی سازمان
 2. تصویب برنامه‌ها، آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌ها
 3. نظارت و بازرسی برعملكرد دفاتر مختلف سهاب
 4. تهیه و تنظیم بودجه
 5. درخواست برگزاری مجمع عمومی اضطراری
 6. پیشنهاد اصلاح یا تغییر دربندهای اساسنامه 
 7. تعیین مدیر اجرایی
 8. تعیین مدیر امور مالی

بند3:   مشاوران

این هئیت جهت مشاوره برای رشد فعالیت های سهاب از سوی “دفتر سیاسی” تعیین می شود و به درخواست مدیر دفتر سیاسی مشاوره خود را ارائه می کنند. مشاوران می توانند به اختیار خود نیز در مورد موضوعات اظهار نظر، نقد، انتقاد و یا مخالفت کنند. این مجموعه فاقد هرگونه اختیار تصمیم گیری یا اجرایی می باشد.

بند4:    دفتر امور مالی

مدیر دفتر امور مالی مسئول تامین و سازماندهی نیازهای مالی است. این دفتر زیر نظر دفتر سیاسی کار می کند.  وظیفه ی این دفتر آنست که بر اساس مجراهای پیش بینی شده، نیازهای مالی سهاب را فراهم آورد: 1) دریافت همیاری مالی مردم 2) پیشبرد فعالیت های اقتصادی برای کسب درآمد 3) دریافت کمک های مالی از نهادهای مورد تایید دفتر سیاسی.

ماده 12:   دفتر اجرایی

بند1: مدیر دفتر اجرایی مسئول اجرای دستور العمل ها و سیاستهای تعیین شده توسط دفتر سیاسی می باشد. 

مدیر اجرایی از میان اعضای دفتر سیاسی تعیین می شود. 

دفتر اجرایی با نظارت دفتر سیاسی فعالیت می کند. 

“مدیر اجرایی” توسط دفتر سیاسی انتخاب می شود.  

مدیر اجرایی به مدت دو سال (قابل تمدید) تعیین می شود و بر کار دفاتر چندگانه ی  تابعه نظارت و هماهنگی دارد و گزارش فعالیت ها را در بازه زمانی 4 ماهه به دفتر سیاسی ارائه می کند.

بند2:   دفتر ساماندهی منابع انسانی

مدیر دفتر ساماندهی منابع انسانی مسئولیت هماهنگی ، ارتباط و هدایت منابع انسانی است. این دفتر با پیشبرد دستور العملهای محتوایی دفتر سیاسی و زیر نظر دفتر اجرایی کار را به پیش می برد. سرپرست این دفتر توسط مدیر اجرایی برگزیده می شود. کار این دفتر عضو گیری ، سازماندهی و بکارگیری اعضاء است. 

بند3:    دفتر پژوهش، آموزش 

مدیر دفتر پژوهش و آموزش و رسانه مسئولیت امورات پژوهشی، تحقیقی و آموزشی را به عهده دارد. این دفتر زیر نظر دفتر اجرایی فعالیت می کند. این دفتر موظف به تامین محتوای لازم برای انواع فعالیت های ارتباطی سهاب، اعم از رادیو، تلویزیون، نشریات، وبسایت ها، کتاب ها، جزوات آموزشی و غیره می باشد. این دفتر همچنین کار افکار سنجی، آمارگیری و آموزش نیروهای سازمان را به عهده دارد. 

بند4:   دفتر تبلیغات و رسانه

مدیر دفتر تبلیغات و رسانه مسئول برنامه ریزی و اجرای طرح های تبلیغاتی سازمان است ، این دفتر همچنین وظیفه برگزاری جلسات، ورکشاپ ها، کنفرانسها و مناسبتها را بر عهده دارد. اداره پایگاه های الکترونیکی و مجازی سهاب نیز در دست این دفتر است.

ماده 13: شرح عملکرد دفاتر مختلف

چگونگی فعالیت دفاتر مختلف در آیین نامه های درون تشکیلاتی تنظیم شده اند. 

ماده 14: عضویت در سازمان

بند1: شرایط عضویت در سهاب

 • فرد متقاضی بلوچ و بالای 18 سال باشد
 • کتبا درخواست عضویت را پر کند 
 • اساسنامه و حق حاکمیت ملی بلوچ در سرزمین بلوچستان را بپذیرد
 • آموزشهای لازمه عضویت را فراگیرد
 • تعهد نامه عضویت در سازمان را ادا نماید