در دنیای معاصر احزاب نقشی والا در جوامع هستند

▪️در دنیای معاصر، احزاب ایفاگر نقشی والا در جوامع هستند و شرط اولیه حکومتهای دموکراتیک، وجود احزاب گوناگون می‌باشد.

احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه‌پذیری سیاسی، می‌توانند تأثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه برجای بگذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.

احزاب می‌توانند پرسشگری و مطالبه گری را در جامعه باب کنند و مردم را از اقشار مختلف وارد عرصه های سیاسی کنند.

شرکت مردم در عرصه های سیاسی میتواند مانع از فساد حکومت و دولتمردان شود و اینگونه جامعه میتواند به سمت صلاح و فلاح، توسعه و پیشرفت گام بردارد.

لذا توصیه میشود هریک از افراد جامعه با بررسی عملکرد های احزاب و اهداف آنها همراهی با یکی از آنها را انتخاب کند

دیدگاهتان را بنویسید