دشمنان همچون گرگهای گرسنه طمه در دریدن وطنم بلوچستان دارند

دشمنان همچون گرگهای گرسنه طمه در دریدن وطنم بلوچستان دارند، هر روز نقشه جدیدی برای تکه تکه کردن آن میکشند.

وقت آنست که همه بیدار شده و مبارزه را آغاز کنیم.

آیندگان بلوچ ما را قضاوت خواهند کرد

دیدگاهتان را بنویسید