روز ملي فرهنگ بلوچ

 امروزه تاريخ ملت بلوچ در سخت ترين شرايط خود است؛ 90 و اندی سال از اشغال و استعمار بلوچستان توسط شاه و شيخ مي گذرد، ملت بلوچ از حداقل امكانات روزمره زندگي محروم هستند، برون رفت از وضعيت حال براي هر ملت گوناگون است ملت و مبارزان بلوچ براي حق خواهي خويش مبارزات مختلفی پیش برده اند اما حكومت فاشيستي جمهوري آخوندي به زبان و فرهنگ بلوچ چنان يورش برده و ما را غلام و برده ي خويش و ذهن جوانان ما را مشغول ساخته كه حتي جوانان بلوچ ما از زبان خويش آگاهي نداشته و نه مي توانند بنويسند و نه بخوانند و حتي به آن اهميت نمي دهند بلكه برعكس با ذوق و شوق زبان هاي ديگر را فرا ميگيرند!

 برخی آنقدر بي احساس شده اند كه به كار بردن و صحبت كردن با زبان هاي ديگر را نشان از علم و دانش خويش مي دانند و صحبت كردن با زبان مادري و بلوچي را بي فرهنگي و عدم علم و دانش قلمداد مي كنند.

 اين نكته را نمي دانند كه دانش انسان يكي از راه هاي شناخت يك ملت است و براي مدارك فارسي و انگليسي كسي اهل علم و دانش شناخته نمي شود.

 از طرفي بنگريم كه ملت بلوچ همان ملتي است كه آنها فرهنگ خود را در هر زمان از تاريخ حفظ نموده اند ۔ بر ملت بلوچ خيلي ظلم شده است از ظلم هاي انوشيروان گرفته تا ظلم هاي پرتغالي ها و انگليسي ها، اما بلوچ ها در هر دور و زمان فرهنگ و آيين و زبان خويش را حفظ نموده اند.   

در اينجا بيان يك نكته ديگر نيز الزامي است و آن اين است كه فرهنگ و رسوم هر ملت همان احساسات دروني يك ملت است. فرهنگ و رسوم ملت بلوچ همان احساس دروني، ميار جلي و مهمان نوازي آن مي باشد اين ها ميراث بلوچ هستند كه ملت بلوچ را مي شناساند كه در هر دور از تاريخ با زندگي و مرگ همراه بوده است. 

 در روز ملي فرهنگ بلوچ جوانان بلوچ با ميراث و رسومات خويش از جمله پوشيدن سواس، بستن عمامه هاي بلوچي (زنڈین پاگ) در كشورهاي مختلف كه ساكن آن هستند به استقبال اين روز رفته و به جشن و برپايي اينچنين مراسم هايي ميپردازند.

 يكي از شاخصه هاي ضروري عهد حاضر و نشان دادن آداب و رسوم و فرهنگ بلوچ معرفي آن به تمام دنياست كه بلوچ هاي ساكن كشورهاي مختلف بيش از پيش به آن اهميت مي دهند كه جاي تقدير و احساس ملي دارد.

 فرهنگ احساس دروني يك ملت است نه احساس ظاهري آن .

در مقابل کشتار هویتمان مقاومت میکنیم، همانگونه که موجی هویتی در سالهای اخیر با فعالیت های مختلف انسانهای بیدار آغاز شده است، اما باید رشد یابد و هر کدام از ما بدان اهمیت دهیم.