ریشه نام بلوچ

⭕ریشه نام بلوچ

در مورد واژه بلوچ “دكتر ب موکلر” اين واژه را برگرفته از واژه یونانی گدروسیا دانسته، کلمه “گدروس” و “گدروچ” که تبدیل به “بلوچ” شده است. شهری به نام جدروس (گدروس) در رودبار زمین نزدیک جیرفت منطقه ای که در گذشته کوچ و بلوچ در آن زندگی می کردند وجود داشته است که یاقوت حموی در معجم البلدان بدان اشاره کرده است به نظر میرسد این نام دیگر وجود خارجی ندارد. همانگونه که گدروزیا دیگر استفاده نمی شود.

تغییر یافتن بلوچ از نام “گدروس” و “گدروچ” مدلل به این شاهد است که این نام در آثار یونانیان وجود دارد این نام پس از اینکه اسکندر (سال 325 ق.م) از این منطقه عبور کرد شهرت یافت.

دلیل آن نیز بر می گردد به سختی های که اسکند در این مسیر راه دیده و شکست های که در درگیری های که با قبایل بلوچ داشت که بیشتر لشکر خود را از دست داد و در نهایت تنها با یک سوم لشکرش توانست از بلوچستان عبور کند و بیشترین تعداد لشکر و غنایمی که از هندوستان به دست آورده بود را از دست داد و هزاران نفر از سربازان و چهارپایانش هلاک شدند.

این موضوع تبدیل به بحث گسترده ای در بین یونانیان شده و باعث شد که نام این سرزمین در تاریخ یونانیان به کرات ذکر شود خصوصا اینکه یونانیان پس از تصرف ایران برای سالها به نام امپراتوری سلوکی حکمرانی کردند و از خیر بلوچستان گذشتند.

منبع کتاب: از مکران تا بلوچستان