سهاب ءِ چار سالی جهد و ورنایانی سرمچاری !

پاسدارانی بلوچ کشی و هونواریاں یکے چه سد اگں جاهے شنگ به بوتیں ، بلے گوں کمپین فعالان بلوچ ءِ ره کپگ ءَ ، کمپین اے هالاں هر دابے بیتگ ات ، نزآراں و شنگ کناں بیت ، چه جیل و بنداں هم هالاں نزآراں و شنگ کناں و جهان ءَ پیشداراں بیت که ایران ءِ اسلامی جمهوری ءِ هکومت ، بلوچ راج ءِ نسل کشی و چکچینی ءَ گلائیش انت و همے بنیات ات که بلوچانی په هک لوٹی ءَ ٹوهینت و چست کت و مردماں چه نندگ و چارگ ءَ ، گامے دیما کنزینت که هر جه وتی لوٹ ءَ بیان بکن انت و زلمانی دیما اوشتگ ءَ په تیار بوت انت . اے راه ءَ کجام جنجال کمپین جهدکاراں دیستگ وت جتائین گپے بلے همے جهدانی برکت ءَ سدانی بیگناهیں بندیگان هکومت مجبور بیت که آزات اش بکنت .

بلوچستان و بلوچانی هال و آهانی جیل و بنداں و بندیگیانی هال جهان ءِ تاک و تاکبندان ، جهانی انسانی هکانی پانگیں ادارهاں و جهان ءِ سفارتکاری میدانان گیشتر سر به بنت و آهانی باره ءَ تران بکن انت یا بنبیس انت و بلوچانی هکانی پادمالی ءَ ملامت بکن انت .

نون چار سال پیش ، بلوچ راجی ورنا ، په وتی ملک ءِ نگیگیں جاورانی بدل کنگ ءَ گیشتر هم سنت و تپاک بوت انت که هوری ءَ وتی راج ءِ هکانی لوٹوک و گوانک ببنت و وتی وشنیتک و دژمن ءِ پندلانی دیما هر داب بیت کنت ، بوشت انت و وتی راج ءَ په وتی هکانی گرگ ءَ چست کن انت تا وشنیتکانی شومیں پندلاں که بلوچستان ءِ تیاب دپی زمینانی برگ ، بلوچان ماں وتی جند ءِ ملک و زمین ءَ وتی سامراجی و زورگری مکسدانی هاترا تباه کنئگ ، آهانی گنج و هزانگانی کشگ و برگ ، وتی شیهیاں چه جهان ءِ کنڈ کنڈ ءَ اداں نزآرگ و آبات کنئگ ات، گیشتر پاشک و دیمگر ببنت.
سهاب پاشک کرت و پیش داشت که اے زوربرانی مراد ، بلوچ دژمنی انت و بس . نیں مرچان کمتر کسے گجرانی بدنیتی و مئی راجدژمنی ءِ باره ءَ نزانتکار یا بے شک و شبهه انت .

سهاب اے چاریں سالاں بلوچ ورنایاں منائینت که بلوچ وت یک راجدپتری راجے گوں جند ءِ زبان ، دود ربیدگ ، ملک و هستیان انت ، بلوچ آزاتیں راجے بیته که هنوں زورانسراں گوں انگریزانی همدستی و پندلاں وتی گلام کرته ، بلوچ ءِ پُشت دارگ و بلوچ ءِ تباهی ، بدنیتیں دژمنانی سیاستاتی برورد و بلوچ ءِ گلامی انت ، بلوچ ءِ دیمرئی ءِ راه و در ، وتی آزاتی و وتی وت واکی ءِ دست گرگ انت . بلوچ ءِ وت واکی و آزاتی ءِ رسگ بے هوریں و تپاکیں جهدے که گَلّ یا گَلانی هوری ببیت ، نه بیتگیں کارے …

نیں سهاب ءِ جهد ماں اے چاریں سال چینچو دیما شتگ انت و آهانی وس و توان چینچو بیته و چینچو وتی مراداں رستگ و سوبیں بیتگ انت وت جتائیں گپے …

  بلے اے یک راست و پَدَریں گپے که ماں اے چاریں سالاں ، سهاب ءِ جهدکار ماں بلوچستان ءِ راجی جهداں ، مدام وتی مردمانی همراه ، همشور و آهانی دلبڈی دیوک و سر و سوج کنوک بوته .

اے راستیں گپے که سهاب ماں وتی جهداں تا جاهے که آئی ءِ وس و توان بوتگ گوئشت کنوں که سوبیں بوته و هما جاه که چه آئی ءِ نزوریں کوپگ و توان در بوتگ انت ، آئی ءِ واهگاں اشکند بوتگ انت که امیت انت راجی تپاکی ، همدلیں بانکاں و ایدگه راجی جنزاں ، هما پڑاں که سهاب ءِ وس ءَ چه در بوتگ انت ، گیشتر دلگوش دینت .

مرچاں بے شک بلوچستان ءِ جاور باز بدلتگ ، مردماں و ورنایانی پگر باز روشنتر و سنجیده تر انت ، مرچاں بلوچ جهدکار هم گیش بیتگ انت و سدانی مزاریں پُسّگ هم په هر دابیں جهدے تیار انت . مرچاں سدانی شیر بیمیں مهراب و ملک و مالک و … په وتی سر و ساه ءِ ندر کنئگ ءَ سرین بستگ و اوشتاتگ انت ، باریں شمئئ هیال چئے انت ، دژمن وتی پلیتیں سیاستاں گیش کتگ ، ما را هم بلکیں نوکیں راهے درکار ببیت … ایشی ءَ مئی مزاریں ورنا پیشدار انت !

سبز و سوبیں بات بلوچ راج !

( کریم بلوچ )

10 دی 1400

دیدگاهتان را بنویسید