سیل اخیر و درسهایی از آن

نه فاجعه سیل بعد از یک هفته بر طرف شده است و نه پایان این تراژدی مرگبار هویداست اما درس هایی بس ارزشمند برای ما دارد :

ـ در درجه اول این فاجعه نشان داد که مردم و جوانان بلوچ بسیار خوب میتوانند متحد گردیده و سخت ترین فجایع را ، که میتوانند هزینه های گزافی به ما تحمیل نمایند ، با درایت و اتحاد پشت سر بگذارند .

ـ نشان داد که ملت بلوچ باید و میباید بر سر مسائل حیاتی بدون توجه بفکر ، مذهب ، ایدئولوژی و … خود ، متحد گردند و میتوانند متحد شوند و اتحاد و همدلی ما همانا نیاز مشترک ما برای غلبه بر شرایط و بر دشمنان مشترک بلوچ و بلوچستان است و امیدوارم که این همدلی آغاز مبارزه مشترک ما برای تامین نیازها و آرزوهایمان باشد .

ـ نشان داد که حاکمیتهای ایران و پاسداران جنایتکار وی نسبت به درد و رنج ملت و مردم بلوچ بیتفاوت بوده و چه بسا همزمان با سرازیری سیل های ویرانگر بلوچستان با باز کردن آب سدها به درون جریان سیل ، سبب نابودی هر چه بیشتر حیات و دارایی های ملت بلوچ گردید .

ـ سیل اخیر نشان داد که حاکمیت ایران فقط خواهان دشمنی و عداوت با ملت بلوچ است ، و از انعکاس ویرانگریهای گسترده سیل بلوچستان برای ایرانیان و جهانیان و جذب کمکهای هر چه بیشتر برای این مردم سرباز زد !

ـ سیل اخیر نشان داد که پاسداران و دیگر جنایتکاران مسلح حکومتی برای حل مشکلات ابتدایی مردم بلوچ و جابجایی سیلزدگان بی پناه به اماکن امن و … علاقه ای نداشته و حتی از دراختیار مردم قرار دادن زیل های ارتشی برای جابجایی مصدومین و بیماران سرباز زدند .

ـ از بالگردهای حکومتی و یا قایقهای امدادی حکومتی برای رساندن آذوقه به مناطق محصور در آب ، یا نجات و جابجایی مصدومین غیر قابل دسترس اجتناب ورزیدند !

ـ در روز سوم سیلزدگی، با بیشرمی تمام از صدا و سیمای خامنه ای اعلام کردند که به سیلزدگان کمک نموده و سیلزدگان دیگر احتیاجی به کمک ندارند ، در حالی که هنوز سر سوزنی به سیلزدگان کمک ننموده بودند .

ـ با گذشت بیش از یک هفته از آغاز سیل ، هنوز از آوردن بولدوزر و ماشین آلات سنگین برای بازگشایی راهها و … خبری نیست .

ـ با بستن حسابهای بانکی جمع آوری کنندگان اعانات نقدی و ضبط آنها ، دولت اجازه تامین نیازهای مالی فعالین بلوچ برای خریدن مایحتاج سیلزدگان ، دشمنی خود را با ما بار دیگر به اثبات رساند .

ـ بر طبق آمارهای خود حاکمیت بیش از هشتاد درصد مردم بلوچستان زیر خط فقر مطلق که نتیجه سیاستهای نادرست و ضد انسانی مرکز نشینان بوده است ، زندگی میکنند و بیست درصد دیگر نیز همانا اعزامیان حاکمیت به بلوچستان و عوامل وی تشریف دارند.

اما با اینهمه مردم بلوچ درس انسانیت خود را به حاکمیت و جانیان وی نیک آموختند که با لبی خندان حاضرند و می توانند لقمه نان خشک خود را با همنوع و همزبان خود ، بدون هیچ تردید و محابایی تقسیم نمایند و چنین نمودند .

ـ بلوچها توانستند بدون هیچ چشمداشتی از نهادهای اطلاع رسانی یا دروغ پراکنی دولتی ، شرایط خود را به سراسر جهان کمابیش مخابره نمایند و توانستند کمکها و همدردی هرچند محدود هموطنان و فعالین مدنی را برای سیلزدگان بلوچستان جلب و گردآوری نمایند که در نوع خود قابل تمجید است .

ـ بلوچها با اینکه با اسارت مولوی کوهی از همراهی یکی از فعالان مدنی و اجتماعی خود محروم بودند ، اما نشان دادند که هر کدام خود برای مردم ستمدیده بلوچستان حاضرند یک میر کمبر و یک روستم دستان و یک سرمچار واقعی باشند .

ـ نقش فعال رانندگان و سوختکشان بلوچ در این همیاری شایسته تقدیر و توجه ویژه است که امیدوارم بتوانند با همبستگی خویش به یک جریان ملی موثر در بلوچستان تبدیل شوند .
ـ نقش فرهنگیان بلوچ همانا شانه بشانه مردم حرکت نمودن و رساندن تصاویر منطقه و مردم به دیگران و گرد آوردن کمکها و رساندن آنها به سیلزدگان بود که در کنار همه مردم با بیقراری و بدون آرامش تلاش نمودند .

جوانان ! فعالین گرامی !
این آغاز فاجعه سیل بود و تا پایان آن هنوز راه درازی در پیش است ، تا اعمار مجدد منازل ویران شده و سرپناه مردم ، تا باز سازی مجدد و احیای مزارع ، باغها و کار و نیازمندیهای این مردم میبایست همپای آنها ایستاد . مردم سیلزده به سرپا ایستاد شدن و فراموشی تراژدی این روزهای سنگین نیاز دارند ، محصلین این نواحی احتیاج به کتاب و امکانات آموزشی و مکانهای آموزشی و … هستند ، آیا ما میتوانیم در این راه همراه و در کنار این مردم باشیم . بنظرم باید همپای آنها باشیم . هرچند بلوچها گفته اند :
هَشتر وتی بار ءَ وت بارت ، بلے واجه ءِ جی و جان لوٹیت ۔
یعنی : شتر بار خودش خودش حمل میکند ، اما زمزمه شاد صاحبش ، باعث آرامشش میشود .
به امید روزی که سیلزدگان بتوانند با لبخندی شیرین از این سیل خاطراتشان را بگویند و یا با لبخندی شیرین از همیاری مردم خود که حماسه آفرینند ، یاد نمایند.

کریم بلوچ ـ تهل