شعار نویسی جوانان مبارز سرباز

آیا میدانید این جوانان، با وجود خطرات فراوان برای چه اقدام به شعار نویسی میکنند؟

برای اینکه به دشمنان پیام بدهند که دیگر زمان استعمار گری شما به پایان رسیده و به مردم خود بگویند زمان قیام و مبارزه برای گرفتن حق است.

محکم و با صلابت به پیش می رویم تا احیای دولت ملی بلوچستان