فقر، بی سوادی، اعتیاد راه نابودی!

راه نابودی یک ملت: محو حافظه تاریخی او، فقر و کشاندن جوانانش به بی سوادی و اعتیاد است.

وقتی ندانی که بودی و از کجا آمدی، هویتت را از دست بدهی، فقر گریبانگیرت باشد، بحران شخصیت و سلامت هم بگیری، در نهایت جز نابودی چیزی متصور نیست.

فکر میکنید: فقر بلوچستان، بی سوادی گسترده، اعتیاد گسترده خواست خداست؟! خیر. این محصول سیاسی اداره یک سلطه استعماری است.

اگر برای حل بحران فقر تلاش میشد، شما کارخانه های زیادی می دیدید که به دست خود مردم منطقه باشند.

اگر برای حل بحران آموزشی کاری می شد، شما شاهد مدرسه در هر روستایی بودید به جای فرستادن مبلغ!

اگر شما بحران اعتیاد را میخواستید حل کنید، به کمپ های ترک اعتیاد که خود جوش توسط مردم بلوچ درست می شدند مجوز می دادید، ساپورت میکردید، نه اینکه به بهانه های مختلف به تعطیلی بکشانید!

این اراده سیاسی برای نابودی ملت بلوچ جز با اداره خود مردم بلوچ در بلوچستان قابل تغییر نمیکند.

شما انتظار دارید سلطه غیربومی و اداره استعماری که در حال به یغما بردن ثروت های سرزمینتان است برای شما دلسوزی کند؟!
زهی خیال خفته.

دیدگاهتان را بنویسید