مبارز در سایه ام

برای نجات از ظلم و رسیدن به آزادی و آبادانی بلوچستان مبارزه امری لازمی است و بدون مبارزه به هیچ جا نخواهیم رسید.

جوانان بلوچ، امروز بپاخاسته اند تا بغض های خفه شده در گلو را فریاد بزنند و حق ملت بلوچ را از ظالمان و جنایتکاران بگیرند.

مبارزه تا احقاق کامل همه حقوق و احیای دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان ادامه خواهد داشت