مولوی محمد طیب؛ پیام تحت فشار…

در نماز جمعه این هفته مسجد نور پهره مولوی محمد طیب امام جمعه خوشنام این مسجد نسبت به فراخوان ویدئویی حبیب الله سربازی موضع گیری کرده و عنوان کرده اند که ما این موضوعات را قانونی پیگیری می کنیم و با عقلا آن بالا ها رسانده ایم و انتظار‌دارد که‌حل شود.

جناب مولوی عزیز طنین زیبای پدر بزرگوارتان هنوز که هنوز است در گوشم می پیچد دوران کودکی ام پای منبر این بزرگوار از معنویات سیراب گشتم. اما مولوی عزیز دیگر خسته شده ام  از به قول ما بلوچ ها این همه صلاح  کاری ها…

از آنجا که مسجد مکی را تیرباران کردند به ما گفتند آرام باشید 

از آنجا که مولوی کوهی را به گروگان بردند و به ما گفتند به خانه های خود باز گردید ؟

از آنجا مولوی نعمت الله توحیدی و مولوی احمد نارویی را به شهادت رساندند و دریغ از یک اشاره تلویحی 

از آنجا که شانزده جوان بلوچ را به یک لحظه به دار آویختند به ما گفتند مصلحت نیست صحبت کرد! 

فکر نمی کنید من جوان اینگونه احساس بردگی می کنم ؟ راه حلی نشان دهید که شدنی باشد ایا فکر نمی کنیم همین  عقب نشینی ها باعث شد که رژیم برایمان تره هم خورد نمی کند؟

فکر نمی کنید همین شرکت های پر شور در انتخاباتمان باعث شد که اجساد دخترانمان برای چند لیتر آب بر هوتگ ها  شناور شوند؟ 

فکر نمی کنید قانونی پیگیری کنید … ها حاشیه امنیت رژیم برای اعدام دهقان خلد ها شده است؟

مولوی عزیز جناب عالی گفتید که موضوع را به عقلا به آن بالا میرسانیم

اما آیا مگر میشود شما ندانید که نیرو های انتظامی  و سپاهی پهره هرگز در مورد چنین مسئله فوق امنیتی به تنهایی قادر به تصمیم گیری نیستند ؟

مگر میشود شما ندانید که تخریب این مسجد دنباله فشار های رژیم بر اهل سنت است که دستورش  از همان بالا رسیده است ؟

مگر برای شیخ فیض و عظیم آباد  چه کردند که برای  مصلای شهر‌ ما بکنند ؟

مگر نه اینکه از گذشته باید درس بگیریم ؟

مگر می شود  شکایت دریده شدن گوسفندان را به گرگ برسانیم ؟

اسلام به ما  آزادگی آموخت نه بردگی 

آنجا که بلال ها سنگ داغ بر سینه را برای اعلای کلمه الله به جان میخرند 

آنجا که سمیه ها نیزه را به جای اندکی آسودن زیر بار ذلت و بردگی بر می گزینند 

چهل و دو سال آرام باشید و به خانه باز گردید و قانونی پیگیری کنیم شنیدیم 

و امروز جوانان بر سر دار

دختران شناور بر سر آب 

کودکان دستها در شکم گاندو ها 

دانش آموزان همه ترک تحصیل 

جاده ها همه ویران 

معادن همه غارت 

مساجد همه تخریب 

جمعیتمان را دارند تغییر میدهند

بلوچستان را دوباره تجزیه میکنند

فکر نمی کنید برای تغییر باید روش را تغییر داد؟

دیگر خسته شده ام؛

دلم حداقل یک نافرمانی مدنی می خواهد.

نوشته از امیر بلوچ