نقشه های شیطانی برای تقسیم بلوچستان

سالهاست که در سکوت و انفعال ملت بلوچ در اتاق فکر چارپادان علیه مالکان این سرزمین نقشه ها طراحی شده و تبانی برای تقسیم قدرت صورت میگیرد.

در ابتدا زابلی های ولایتمدار بودند اما بمرور خراسانی ها هم به این سفره رنگین چشم دوختند و اکنون بر سر این خوان نعمت این دو گروه بجان هم افتاده اند.

اما چون این کفتاران گرسنه، مفاد و مشترکات زیادی با هم دارند و قدرت نیز در دست آنهاست دست به تبانی برای تقسیم بلوچستان زده اند.

دشمنان ملت بلوچ که با اعلام طرح تقسیم با مخالفت نخبگان و عموم مردم مواجه شدند دریافتند که با زور و فشار نمی‌توانند این طرح را اجرا کنند پس روش کار خود را تبدیل کردند تا بمرور زمان این نقشه شیطانی خود را اجرا کنند.

در ذیل به مواردی اشاره میکنم که میتوان آنها را شروع کار دوباره و زیرکانه بر تقسیم بلوچستان دانست.

حذف نام بلوچستان از سربرگ ادارات و سازمان ها و سایت ها

حذف اسامی قبلی شهرها از خودروهای نظامی و اداری نوشتن اسامی مورد نظر جدید

تأسیس ادارات کل جدید در مناطق دیگر، درحالیکه در هر استان باید یک اداره کل وجود داشته باشد

تقسیم برق استان به سه ناحیه «دزاپ، نصرآباد، خاش» و «پهره، شستون، دلگان، سرباز» و «چابهار، کنارک، گیه، راسک»

همه این موارد دلیلی بر این هستند که گرچه قصد خود را برای تقسیم بلوچستان علنی مطرح نمی‌کنند اما این طرح بصورت جدی و مستمر در حال پیگیری است و اگر سکوت و انفعال ملت بلوچ بخصوص علما، سرداران و نخبگان بلوچ همچنان ادامه پیدا کند و نسبت به این گونه اعمال زیرکانه دشمنان هیچ واکنشی صورت نگیرد بزودی طرح تقسیم را علنی کرده و آن روز کاری از دست ما برنخواهد آمد.

به یاد داشته باشید که تقسیم بلوچستان به استانهای کوچکتر در ابتدا مساوی خواهد بود با حذف نام بلوچستان و در آینده تضعیف و حذف بلوچ و اوضاع ملت بلوچ از مردمان آفریقا بمراتب بدتر خواهد شد.

پس مراقب اجرای این نقشه های کوچک شیطانی از طرف دشمنان باشیم و نگذاریم که به مقاصد شوم خود دست پیدا کنند.

افرادی از ملت بلوچ که توسط عوامل رژیم برای اجرای این نقشه شوم بکارگرفته میشوند و خود را بازیچه دست دشمنانش قرار میدهند بدانند که نام آنها در فهرست خائنین ثبت خواهد شد.

یوسف بلوچ

دیدگاهتان را بنویسید