پیام سهاب

افزایش آگاهی و سواد_سیاسی ملت بلوچ و به فعل درآوردن پتانسیل های جامعه  هدف سهاب در انتخاب مطالب برای نشر می باشد.

پس همه مطالب کانال را به دقت مطالعه فرمایید تا با سیاست و نیز بازی های سیاسی دولتها و اپوزیسیون آشنا شوید.

هنوز هستند کسانیکه به ما پیام میدهند که از خمینی، شاه بهتر بود.

این دلیل بر عدم آگاهی از تاریخ_بلوچستان و سیاست است و اگر تفکر و نظر ملت بلوچ  نسبت به مسائل سیاسی روز   تغییر نکرده و قدرت تحلیل پیدا نکنند، دوست و دشمن را نشناسند و قبل از سقوط رژیم آخوندی نتوانند به یک اتحاد و انسجام مبارزاتی دست پیدا کنند دوباره غیربومیان بر ما مسلط خواهند شد.

قبل از قیام_بزرگ_ملت_بلوچ، بیداری فکری و سیاسی همه اقشار ملت  امری لازمی است.

برای بیداری و بیدارگری و نیز شروع مبارزه هدفمند و سازمان یافته ملی با #سهاب همراه و همکار شوید.

ادمین های کانال سهاب منتظر اعلام شروع مبارزات از طرف یکایک شما وطن دوستان هستند.

#علان_حمایت_از_سهاب و همکاری شما با این جنبش مردمی، خاری خواهد شد در چشم دشمنان بلوچستان.