پیش بسوی بلوچستانی آزاد و آباد

احیای دولت ملی بلوچستان هدف ما در مبارزات است چون بدون داشتن دولت مستقل ما هرگز نخواهیم توانست که از منافع ملی خود دفاع کرده و در جاده پیشرفت و توسعه گام برداریم.

دیدگاهتان را بنویسید