پیش بسوی رهایی و برقراری حاکمیت ملی در بلوچستان

با نگاهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بلوچ، سیاستها و عملکرد استعمارگران در بلوچستان در خواهیم یافت که بلوچستان به بدترین شکل و شیوه ممکن بعنوان یک مستعمره اداره می شود. 

از طرفی وضعیت اسفبار آموزشی در مدارس و سواد آموزی،  غیر قابل استاندارد بودن راهها و جاده ها،  ممانعت از عمران و آبادانی بلوچستان، ایجاد مشکل کم آبی و بی آبی توسط حکام بلوچ ستیز،  اعمال تبعیض های چندگانه  شرایط زندگی میلیونها بلوچ خیلی بغرنج کرده است  و از طرفی دیگر غارت منابع و معادن بلوچستان، رشد بیسابقه رشوه گیری، باجگیری از مردم،   فساد اداری و مالی باعث پولدار شدن فرماندهان لشکر خامنه ای و باندهای مافیایی حاکم شده است. 

علاوه بر این ماموران و تفنگچیان خامنه ای انتقام جویانه به مردم بیدفاع بلوچ به قصد کشت شلیک کرده و هر روز در شهر و روستا و جاده های بلوچستان جنایت آفرینی می کنند.   

هیچ آمار دقیقی از زندانیان بلوچ که در سیاهچالهای خامنه ای تحت شکنجه قرار دارند و تعداد اعدامیان بلوچ در دست نداریم.  

هیچ مستعمره ای بدین شکل که بلوچستان اداره و چپاول می شود سراغ نداریم. 

تنها راه نجات ما مبارزات سازمان یافته و رهایی از ظلم  استعمارگران و زورگویی بیگانگان غارتگر است. 

پیش بسوی رهایی

و برقراری حاکمیت ملی در بلوچستان