چرا مبارزات ملی

با بررسی انقلاب های بزرگ در طول تاریخ به این نتیجه میتوان رسید که هرگاه جنبش های انقلابی مقبولیت عمومی پیدا کرده و آحاد و اقشار مختلف جامعه با آنها همراه شده اند انقلابات رخ داده اند.

ملت بلوچ تاکنون مبارزات بسیاری علیه استعمارگران ظالم داشته اند اما هیچ یک موفق نبوده و علت اصلی آن را میتوان این بیان کرد که همه این مبارزات، گروهی بوده و نتوانسته اند که به آن رنگ ملی داده و عموم مردم را با خود همراه کنند.

بلوچستان امروز برای رهایی و نجات نیاز به شکل گیری مبارزات ملی( #راجی_جهد ) دارد یعنی همه گروههای مبارز و مردم در یک صف برای حق خواهی قرار گیرند.

فرصت نزدیکی سقوط رژیم آخوندی را همچون سقوط شاه نباید از دست داد و از دست دادن این فرصت بمعنای تدوام استعمار در بلوچستان برای چندین دهه دیگر خواهد بود.

اتحاد پنج میلیون بلوچ در بلوچستان غربی و خواسته یکسان یعنی پیروزی، پس بیاییم برای شکل‌دهی مبارزات ملی و اتحاد همه در کنار هم قرار گرفته و به دریایی خروشان تبدیل شویم

دیدگاهتان را بنویسید