قبل از اینکه دیر شود باید کاری کرد ورنه نسلهای آینده بلوچ هیچ یک از ما را نخواهند بخشید

دشمن هر چند به ظاهر خود را دشمن معرفی نمی کند و در قالب دوست و خیرخواهی و این قبیل عناوین ظاهر می شود اما با توجه به رفتارهایش می…

ادامه خواندن قبل از اینکه دیر شود باید کاری کرد ورنه نسلهای آینده بلوچ هیچ یک از ما را نخواهند بخشید

ملل زندہ خودشان حاکم بر سرنوشت خود بودہ

▪️ملل زندہ خودشان حاکم بر سرنوشت خود بودہ و خودشان تصمیم گیرندہ برای امور خویشند آیا ای شیر مردان و شیر زنان بلوچ !صد سال بردگی ما و تصمیم گیری…

ادامه خواندن ملل زندہ خودشان حاکم بر سرنوشت خود بودہ

از استرداد فعال بلوچ عبدالله بزرگزاده جلوگیری کنیم

▪️از استرداد فعال بلوچ عبدالله بزرگزاده جلوگیری کنیم! باطلاع ملت بلوچ، سازمان ملل متحد، سازمانهای مدافع حقوق بشر و آزادگان جهان می رسانیم که آقای عبدالله بزرگزاده فعال مدنی بلوچ…

ادامه خواندن از استرداد فعال بلوچ عبدالله بزرگزاده جلوگیری کنیم

افتخارآفرینان بلوچستان

سعید درگلاله (گمشادزهی) ▪️افتخارآفرینان بلوچستان سعید درگلاله (گمشادزهی) فرزند حاج ظریف گمشادزهی دانشجوی سال اول ژنتیک پزشکی و ناهنجاری های مادرزادی بعنوان پژوهشگر برتر جشنواره پروفسورحسابی برگزیده شد. این جشنواره…

ادامه خواندن افتخارآفرینان بلوچستان