کمپانی بلوچستان غربی

 شرکت بازرگانان لندن در هند شرقی در ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ یک امتیازنامه سلطنتی  از جانب  ملکه الیزابت اول با هدف کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به مدت ۱۵ سال دریافت…

ادامه خواندن کمپانی بلوچستان غربی